Voorwaarden & huisregels

Onze huisregels hebben als doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld.

TOEGANG

 • Als u verzekerd wilt zijn van een tafel is reserveren zeer aan te raden.
 • Wij kunnen geen specifieke tafels tijdens het reserveren garanderen, wij doen uiteraard altijd ons best om u een mooie plek in het restaurant aan te kunnen bieden.
 • DOCKS vissershang behoudt zich het recht om de toegang te weigeren aan personen om de veiligheid van onze gasten en het personeel te kunnen waarborgen.
 • Bezoekers van het pand mogen zich alleen begeven op de daarvoor aangegeven ruimtes.
 • De toegang tot DOCKS vissershang kan u geweigerd worden als u onder invloed van alcohol of drugs bent.
 • Het is niet toegestaan om bad te dragen. Indien u dit draagt kan u de toegang worden geweigerd.
 • Het is verplicht om bovenkleding te dragen. Indien u dit niet draagt kan u de toegang worden geweigerd.
 • Huisdieren zijn bij DOCKS vissershang alleen toegestaan op het terras niet binnen in het restaurant.

VEILIGHEID & GEDRAG

 • U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie uitsluitend binnen het bedrijf nuttigen. Het is niet toegestaan eigen gebrachte consumpties of consumptieverpakkingen te gebruiken of mee te brengen.
 • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen. Kunt u geen identificatie tonen mogen wij alcohol weigeren.
 • Eigendommen van ons restaurant mogen niet mee naar buiten worden genomen of zonder overleg worden verplaatst; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwing.
 • Van ouders wordt geacht verantwoordelijkheid te nemen over hun kinderen.
 • Het in het bezit, gebruik of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 • Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 • Bij de bedrijfsleiding liggen brandinstructies ter inzage. Raak bij brand niet in paniek, waarschuw ons onmiddellijk en/of zoek de dichtstbijzijnde brandblusser op.
 • Parkeren op het parkeerterrein is op eigen risico. DOCKS vissershang aanvaardt hier geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal aan uw voertuig.
 • Het onjuist parkeren kan resulteren in een parkeerboete.
 • Wij vragen u om gevonden voorwerpen die niet uw eigendom zijn, in te leveren bij een van de medewerkers.
 • Bij calamiteiten dient u ten alle tijden de instructies van de medewerkers van DOCKS vissershang op te volgen.
 • Camerabewaking is in en rond het restaurant aanwezig voor u en onze veiligheid.
 • DOCKS vissershang is niet aansprakelijk voor diefstal en/of persoonlijke bezittingen van de gast.

BETALINGSCONDITIES

 • Het is niet mogelijk om uw totaalrekening op te splitsen per persoon of per consumptie. U dient aan tafel het totaalbedrag in zijn geheel te voldoen.
 • Bij een no-show of het niet tijdig annuleren van uw reservering kunnen wij de reserveringswaarde alsnog in rekening brengen.

Huurvoorwaarden

 • Het huren van onze vaartuigen is voor eigen risico. De huurder is zelf aansprakelijk bij beschadiging boten en / of materiaal en persoonlijk letsel bij opvarende.
 • Huurder is zelf verantwoordelijk voor schade bij andere boten of materialen van derden.
 • Huurder zal elk feit waaruit mogelijk schade voortvloeit of kan voortvloeien, met name alle (ook lichte) aanvaringen, onmiddellijk aan DOCKS Visserhang te melden. Als uit niet gemelde feiten schade voortvloeit, komt deze voor rekening van Huurder.
 • DOCKS Vissershang is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.
 • Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte geluidsinstallaties waaronder begrepen bluetooth speakers en andere soorten (draagbare) geluidsinstallaties op het vaartuig is niet toegestaan.
 • Als u online of op locatie een boot/sloep/kano huurt, gaat u akkoord met onze huurvoorwaarden

Wij wensen u een prettig verblijf bij DOCKS vissershang!